Aanleiding voor de oprichting van de Alliantie GroenBlauwe Rotte is de vaststelling van de kadernotitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst, kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren’, door de gemeenteraden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas in maart/april 2019

AANLEIDING

In de kadernotitie wordt vooral gefocust op het recreatief belang. De balans in de onderlinge samenhang met natuur en landschap zien wij onvoldoende geborgd. En juist daaraan is dringend behoefte, temeer daar (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen het landschappelijke karakter van het Rottemerengebied in toenemende mate onder druk zetten.

Dit was aanleiding voor een aantal maatschappelijke organisaties, die opkomen voor het belang van natuur(bescherming) en het behoud van cultuurhistorie en landschapsschoon, om zich te verbinden in de Alliantie GroenBlauwe Rotte.

MISSIE

De Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.

MISSIE

De Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.

DOELEN

Het Landschapspark De Rotte ligt centraal in de driehoek Zoetermeer, Rotterdam en Gouda en meandert tussen de her en der verspreide bebouwde kommen. Op de groenblauwe keper beschouwd is dit gebied een cruciaal ecologisch kruispunt in de zuidelijke randstad. Een kruispunt dat geen eiland is, maar – ecologisch – in verbinding staat met de omgeving

  • In westelijke richting door de Vlinderstrik/Park de Polder en het Triangelpark met Midden-Delfland.
  • Naar het Noorden bieden de Tweemanspolder en Polder De Wilde Venen kansen voor een succesrijke blauw-groene doorsteek naar het Bentwoud.
  • Oostwaarts door het middengebied in de Zuidplaspolder naar het Nationaal Landschap het Groene Hart.
  • In zuidelijke richting vormt de Rotte voor de grond- en watergebonden faunasoorten de ecologische route met de groengebieden in Rotterdam.

Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid de natuurwaarden en de diverse ecologische functies die het Landschapspark biedt te borgen, te versterken en uit te breiden. Dit doen wij onder andere door het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied.

De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.