Aanleiding voor de oprichting van de Alliantie GroenBlauwe Rotte is de vaststelling van de kadernotitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst, kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren’, door de gemeenteraden van Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas in maart/april 2019

AANLEIDING

In de kadernotitie wordt vooral gefocust op het recreatief belang. De balans in de onderlinge samenhang met natuur en landschap zien wij onvoldoende geborgd. En juist daaraan is dringend behoefte, temeer daar (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen het landschappelijke karakter van het Rottemerengebied in toenemende mate onder druk zetten.

Dit was aanleiding voor een aantal maatschappelijke organisaties, die opkomen voor het belang van natuur(bescherming) en het behoud van cultuurhistorie en landschapsschoon, om zich te verbinden in de Alliantie GroenBlauwe Rotte.

MISSIE

De Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.

MISSIE

De Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden.

DOELEN

Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.